function zmi_kolorow() { echo ''; } add_action('wp_head' , 'zmi_kolorow');

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od 25 maja 2018r. w Unii Europejskiej obowiązują przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia.

Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagają od Państwa żadnego kontaktu z CFC Sp. z o.o.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Administrator danych i kontakt z nami:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: CFC Sp. z o.o.
Dane kontaktowe: biuro@cfc.net.pl
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@cfc.net.pl

Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w celach:

 1. Wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przyjmowanie zamówień, świadczenia usług, obsługi zleceń i wniosków, rozpatrywania reklamacji, wystawienia i przechowywania faktur);
 2. Zarządzania siecią oraz zapewnienia wsparcia technicznego;
 3. Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dostawcę Usług (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami Abonenta lub osób trzecich);
 4. Tworzenia zestawień, statystyk na własne potrzeby wewnętrzne obejmujące w szczególności: raportowanie, badanie marketingowe, planowanie rozwoju usługi i sieci, prace nad rozwojem informatycznym

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych;
 2. Ustawa Prawo Telekomunikacyjne – w szczególności dział VII tej ustawy traktujący o tajemnicy telekomunikacyjnej i ochronie danych użytkowników końcowych;
 3. Zgoda – w sytuacjach gdy Dostawca Usług jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych.

Prawnie usprawiedliwione interesy

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dostawcę Usług lub przez stronę trzecią), Dostawca Usług informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są: marketing bezpośredni własnych produktów; zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Abonenta.

Odbiorcy danych

Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, Dostawca Usług informuje Abonenta, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 1. Abonentowi oraz osobom upoważnionym przez Abonenta;
 2. Upoważnionym przez Dostawcę Usług osobom zatrudnionym u Dostawcy Usług;
 3. Podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Dostawcy Usług oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. realizacja marketingu przez firmy zewnętrzne, windykacja należności i dochodzenie roszczeń w oparciu o usługi firm zewnętrznych);
 4. Stronom trzecim – w przypadku zgody Abonenta na przekazanie danych (np. w razie przekazania danych w celach marketingowych, w razie sprawdzenia wiarygodności Abonenta przez Biura Informacji Gospodarczej, w przypadku realizacji polecenia zapłaty) lub w przypadku korzystania przez Dostawcę Usług z przysługujących praw (np. w razie cesji wierzytelności wraz z przekazaniem danych osobowych związanych z wierzytelnością):
 5. Organom publicznym, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

Przetwarzanie danych w państwach trzecich

Dostawca Usług nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał Dostawca Usług będzie czynił starania aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku Dostawca Usług będzie mógł przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania Abonentowi informacji o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych. Szczegółowe informacje są dostępne: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

Jakie dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu umowy. W razie odmowy umowa nie będzie mogła zostać zawarta.

Jakie dane gromadzimy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?

 • Dane kontaktowe(imię i nazwisko, adres, pesel i/lub nr dowodu osobistego);
 • Informacje o Twoim koncie abonenckim;
 • Dane telewizyjne;
 • Dane internetowe;
 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron
  i aplikacji internetowych;
 • Dane dot. usługi Poczty Elektronicznej

Okresy przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:

 1. W przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);
 2. W przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez wymagany okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Dostawcy Usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu;
 4. W przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie uzyskanej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;
 5. Poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Abonenta, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Dostawca Usług kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

Prawa Abonenta związane z przetwarzaniem danych osobowych

Abonentowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Abonent posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

W przypadku gdy Dostawca Usług przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Abonenta, Abonent ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Abonent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Telefon 22 531 03 00

Pozostałe informacje/oświadczenia

Dostawca Usług informuje Abonenta, iż dla celów naliczania opłat za Usługi, dla celów rozliczeń międzyoperatorskich, jak również, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, dla celów marketingu usług lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej przetwarza dane transmisyjne obejmujące m.in. dane o numerze użytkownika wywoływanego i wywołującego, rodzaj i czas połączenia, dane o jakości połączenia, dane o wysokości rachunku oraz dane wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego. Powyższe dane są przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy lub zgody, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń, nie później niż do czasu ich przedawnienia lub wykonywania zadań lub obowiązków przewidzianych w przepisach prawa.

Informacje końcowe

Zdajemy sobie sprawę, że niniejszy materiał jest obszerny, dlatego w razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości (w szczególności związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacji) prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych CFC Sp. z o.o.: iod@cfc.net.pl.

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

Polityka cookies

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator serwisu CFC Sp. z o.o.

Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem CFC Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. M. Zientary-Malewskiej 57a,  agencje reklamowe, domy mediowe oraz inne podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz CFC Sp. z o.o.

Pliki cookies przechowywane będą w celu utrzymania sesji użytkownika w ramach serwisu; dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w szczególności prezentacji oferty dostosowanej do lokalizacji; tworzenia statystyk oglądalności serwisu.

W każdym momencie można dokonać ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia cookies różnią się w zależności przeglądarki internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat dezaktywacji cookies w swojej przeglądarce odwiedź poniższe strony:

 1. Safari: http://www.apple.com/support/safari/
 2. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582
 3. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 4. Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
 5. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl